1. Применет софтвер, учебник за IV година математичко-информатичка насока, со други, Скопје 1988.
 2. Графички БЕЈЗИК за почетници, Скопје 1989.
 3. Графички БЕЈЗИК и ДОС, Скопје 1989.
 4. Графички БЕЈЗИК и ДОС, второ дополнето издание, издавач „Мисла“, Скопје 1990.
 5. Збирка БЕЈЗИК програми, Скопје 1990.
 6. Програмски јазик ПАСКАЛ, со други, Скопје 1990.
 7. Што е КОМПЈУТЕР за што се користи и како, со други, Скопје 1991, 1994.
 8. ДОС оперативен систем за персонални компјутери, Скопје 1991;
 9. БЕЈЗИК збирка програми; со други, Скопје 1991, 1992;
 10. ПАСКАЛ збирка програми; со други, Скопје 1992;
 11. Прирачник за ТУРБО ПАСКАЛ со ЗБИРКА ПРОГРАМИ, Гоцмар, Скопје 1992;
 12. Алгоритми и програмирање, Гоцмар, Скопје 1993;
 13. Прирачник за ChiWriter и Lotus 1-2-3, со други, Гоцмар, Скопје 1993;
 14. Вовед во информатика, интерна скрипта за студентите од Земјоделски факултет, со други, Скопје 1994.
 15. ДОС - Диск Оперативен Систем, Гоцмар, Скопје 1995;
 16. Windows, Word, Excel, Corel, со други, Гоцмар, Скопје 1995;
 17. КОМПЈУТЕР, Гоцмар, Скопје 1995;
 18. ТУРБО ПАСКАЛ со збирка програми, Гоцмар,Скопје 1995.
 19. WINDOWS 95/3.11/3.1, Гоцмар, Скопје 1996;
 20. Windows, Word, Excel, Corel, со други, Гоцмар, Скопје 1996;
 21. ChiWriter и Lotus, со други, Гоцмар, Скопје 1996
 22. Персонални компјутери, Гоцмар, Скопје 1997;
 23. Windows 95, Word, Excel, Corel, со други, Гоцмар, Скопје 1997;
 24. Прирачник за информатика(Windows 95), (за средни училишта), Гоцмар, Скопје 1998;
 25. Програмирање и програмски јазик Паскал, I дел, (за средни училишта), Гоцмар, Скопје 1998;
 26. Прирачник за информатика(Windows 98), (за средни училишта), Гоцмар, Скопје 1999;
 27. Програмирање и програмски јазик Паскал, I дел, (за средни училишта), Гоцмар, Скопје 1999;
 28. Прирачник за информатика(Windows 98), (за средни училишта), Гоцмар, Скопје 2000;
 29. Збирка алгоритми и програми во Паскал, Гоцмар, Скопје 2000.
 30. Информатика за нематични факултети, Гоцмар, Скопје 2000.
 31. Програмирање и програмски јазик Pascal, II дел, (за средни училишта), Гоцмар, Скопје 2000
 32. Windows, Word, Excel, Internet; Гоцмар, Скопје 2001;
 33. Информатика, учебник за средните училишта, Скопје 2001;
 34. Информатичка технологија, учебник за средните училишта, Скопје 2001.
 35. Информатика, учебник за I година средно образование, Гоцмар, Скопје 2002.
 36. Информатичка технологија, учебник за I година гимназиско образование, Скопје 2002.
 37. Информатичка технологија, учебник за II година гимназиско образование, со други, Скопје 2002.
 38. Информатичка технологија, учебник за II година гимназиско образование – нова програма, Гоцмар, Скопје 2003.
 39. Информатика, учебник за VIII одделение, Гоцмар, Скопје 2003.
 40. Corel Draw, Power Point, Front Page, Photoshop, Page Maker, Гоцмар, Скопје 2003.
 41. Информатика, учебник за I година средно образование, Гоцмар, Скопје 2004.
 42. Информатичка технологија, учебник за II година гимназиско образование, Гоцмар, Скопје 2004.
 43. Програмски јазици, учебник за IV година гимназиско образование, Гоцмар, Скопје 2004.
 44. Збирка алгоритми и програми во Паскал, за студенти по информатика, Гоцмар, Скопје 2005.
 45. Програмски јазици, учебник за III година гимназиско образование, Гоцмар, Скопје 2006.
 46. Збирка алгоритми и програми (во Паскал), за III година гимназиско образование, Гоцмар, Скопје 2006.
 47. Access, Corel Draw, Photoshop, Power Point, Publisher, Front Page, Гоцмар, Скопје 2006.
 48. Oсnовна компјутерска писменост, Гоцмар, Скопје 2006.
 49. Windows; Word, Гоцмар, Скопје 2006.
 50. Excel; Power Point, Гоцмар, Скопје 2006.
 51. Corel DRAW; Photoshop, Гоцмар, Скопје 2006.
 52. Интернет; Front Page, Гоцмар, Скопје 2006.
 53. С++ Основи на програмирање, универзитетски учебник, Гоцмар, Скопје 2007.
 54. С++ Збирка алгоритми и програми, универзитетски учебник, Гоцмар, Скопје 2007.
 55. Компјутерска писменост со Интернет, Гоцмар, Скопје 2009.
 56. Информатика, учебник за VIII одд (дополнето и изменето издание), Гоцмар, Скопје 2009.
 57. Информатика, учебник за I година срдно образование (дополнето и изменето издание), Гоцмар, Скопје 2009.
 58. Информатичка технологија, учебник за I година гимназиско образование (дополнето и изменето издание), Гоцмар, Скопје 2009.
 59. Информатичка технологија, учебник за II година средно образование (дополнето и изменето издание), Гоцмар, Скопје 2009.
 60. Програмски јазици, учебник за III година гимназиско образование (дополнето и изменето издание), Гоцмар, Скопје 2009.
 61. Програмски јазици, учебник за IV година гимназиско образование (дополнето и изменето издание), Гоцмар, Скопје 2009.
 62. КОМПЈУТЕР – Информациска и комуникациска технологија, Гоцмар, Скопје 2011.
 63. WINDOWS 7 – Користење на компјутер и работа со датотеки, Гоцмар, Скопје 2011.
 64. WORD 2010 – Обработка на текст, Гоцмар, Скопје 2011.
 65. EXCEL 2010 – Табеларни пресметувања, Гоцмар, Скопје 2011.
 66. INTERNET EXPLORER; OUTLOOK 2010 – Веб-прегледување и комуникација, Гоцмар, Скопје 2011.
 67. С++ Програмирање за почетници, Гоцмар, Скопје 2011.
 68. С++ Збирка алгоритми и програми, 3-то изменето издание, Гоцмар, Скопје 2017.
 69. С++ Програмирање, Гоцмар, Скопје 2018.
 70. С++ Објектно програмирање - Збирка програми, Гоцмар, Скопје 2019.