АЛГОРИТМИ И ПРОГРАМИ

 • Алгоритми, алгоритамски чекори, општи и детални алгоритми
 • Текстуално и графичко претставување на алгоритмите
 • Изворна и извршна програма
 • Структурно програмирање
 • ПРОГРАМИРАЊЕ И ПРОГРАМСКИ ЈАЗИЦИ

 • Што е програмирање?
 • Програмски јазици, видови и како се развиени
 • Најпознати современи програмски јазици
 • Процедурално и објектно-ориентирано програмирање
 • UML дијаграм на активности
 • Java ОКОЛИНА

 • Елементите на интегрирани развојни околни
 • Интегрираната Развојна Оклолина Eclipse
 • Креирање нов проект и нова датотека - програма во проектот
 • Пишување, уредување, преведување и извршување на програма
 • ЈАЗИКОТ Java

 • Кратка историја на Java
 • Анализа на Java програма
 • Декларирање на константи и на променливи
 • Типови податоци: byte, short, int, long, float, double, char, boolеan
 • Читање и печатење податоци
 • Читање и печатење податоци преку боксови
 • Библиотечни методи
  • Математички методи
  • Методи за генерирање случајни броеви
  • Методи за работа со знаци
  • Методи за работа со стрингови
  • Методи за конверзија на стринг во број

  КОНТРОЛНИ СТРУКТУРИ И НАРЕДБИ ЗА ИЗБОР

 • Што се контролни структури?
 • Редоследна контролна структура
 • Контролна структура Избор од две можности
 • Наредби if, if..else, if..else..if
 • Условен оператор ?:
 • Контролна структура Избор од повеќе можности
 • Наредба switch
 • КОНТРОЛНИ СТРУКТУРИ И НАРЕДБИ ЗА ПОВТОРУВАЊЕ

 • Контролни структури за повторување
 • Контролна структура Повторување со броење на циклусите и наредбата for
 • Контролна структура Повторување со излез на почетокот од циклусот и наредбата while
 • Контролна структура Повторување со излез на крајот од циклусот и наредбата do..while
 • Контролни структури за скок и наредбите continue, break и exit
 • МЕТОДИ

 • Подалгоритми
 • Методи
 • Методи со повратна вредности
 • Методи без повратна вредности
 • Повикување на методи една со друга
 • Класни и локални променливи
 • Преклопување на методи
 • Генерички методи
 • Рекурзивни подалгоритми и методи
 • НИЗИ

 • Декларација, иницијализација и доделување вредности на еднодимензионални низи
 • Опсег-for наредба
 • Декларација, иницијализација и доделување вредности на дводимензио-нални низи
 • Дводимензионална низа како низа од низи
 • Повеќедимензионални низиа
 • Декларација, иницијализација и доделување вредности на текстуални низи
 • Методи за работа со текстуални низи
 • ДАТОТЕКИ

 • Што се датотеки?
 • Организација на датотека
 • Текстуални датотеки
 • Бинарни датотеки
 • БАРАЊЕ И СОРТИРАЊЕ ПОДАТОЦИ

 • Барање податоци
  • Секвенцијално барање
  • Барање со чекор
  • Бинарно барање
  • Интерполационо барање
 • Сортирање податоци
  • Сортирање со споредување
  • Сортирање со наоѓање најмал (најголем елемент)
  • Сортирање со вметнување (линеарно, бинарно)
  • Шел сортирање
  • Сортирање со меурче
  • Брзо сортирање

  ОБЈЕКТИ И КЛАСИ

 • Објекти, класи, класни дијаграми
 • Дефинирање класи и декларирање објекти
 • Конструктори
 • Пристап до членови на класата
 • Референтни типови податоци
 • Принципот Криење на податоци
 • Пакети во Java
 • Објект како аргумент на метода
 • Доделување еден објект на друг
 • Иницијализација со објект
 • Враќање објект од метода
 • Референцата this
 • Композиција на објекти
 • Користење на методата toString()
 • Статички членови на класа
 • Константни променливии членки на класа
 • Wrapper класи
 • НАСЛЕДУВАЊЕ

 • Наследувањето како втор концепт на ООП
 • Изведени класи, поткласи и наткласи
 • Редефинирање на метода членка на наткласата, во поткласата
 • Конструктори при наследување
 • Разделување на сервисите на класите при наследување
 • Наследување на заштитени членови од наткласа
 • Повеќенивовско наследување
 • Конверзија на типот на објекти (Кастирање)
 • Одредување тип на објект
 • Референци од класата Object
 • ПОЛИМОРФИЗАМ

 • Полиморфизам како трет концепт на ООП
 • Апстрактни методи и како се извршуваат
 • Апстрактни класи. Конкретни класи
 • Полиморфизам во повеќенивовска хиерархија
 • Полиморфизам и композиција на објекти
 • ИНТЕРФЕЈСИ

 • Интерфејс како специјална апстрактна класа
 • Подинтерфејс и надинтерфејс
 • Подразбирливи и статички методи во интерфејс
 • Наследување од повеќе интерфејси
 • Повеќеструко наследување
 • Наследување на методи од два интерфејси со ист потпис
 • ИСКЛУЧОЦИ

 • Разбирање на неочекувани грешки - исклучоци
 • Логички грешки и грешки при извршување
 • Механизам за обработка на исклучоци
 • Исфрлање, фаќање и обработува на исклучок
 • Хиерархија на класи за исклучоци
 • Декларирање исклучок во метода
 • Повторно исфрлање на исклучокот
 • Информации за исклучоци