АЛГОРИТМИ И ПРОГРАМИ

 • Алгоритми, алгоритамски чекори, општи и детални алгоритми
 • Текстуално и графичко претставување на алгоритмите
 • Изворна и извршна програма
 • Структурно програмирање
 • ПРОГРАМИРАЊЕ И ПРОГРАМСКИ ЈАЗИЦИ

 • Што е програмирање?
 • Програмски јазици, видови и како се развиени
 • Најпознати современи програмски јазици
 • Процедурално и објектно-ориентирано програмирање
 • UML дијаграм на активности
 • С++ ОКОЛИНА

 • Елементите на интегрирани развојни околни
 • Интегрираната Развојна Оклолина на Microsoft Visual Studeio Express (MVS Express)
 • Креирање нов проект и нова датотека - програма во проектот
 • Пишување, уредување, преведување и извршување на програма
 • ЈАЗИКОТ С++

 • Кратка историја на С++
 • Анализа на С++ програма
 • Декларирање на константи и на променливи
 • Типови податоци: int, float, double, long double, char, boolе
 • Читање и печатење податоци
 • Библиотечни функции
  • Математички функции
  • Функции за генерирање случајни броеви
  • функции за работа со знаци
  • функции за работа со стрингови
  • функции за конверзија на стринг во број
  • Други корисни функции и оператори

  КОНТРОЛНИ СТРУКТУРИ И НАРЕДБИ ЗА ИЗБОР

 • Што се контролни структури?
 • Редоследна контролна структура
 • Контролна структура Избор од две можности
 • Наредби if, if..else, if..else..if
 • Условен оператор ?:
 • Контролна структура Избор од повеќе можности
 • Наредба switch
 • КОНТРОЛНИ СТРУКТУРИ И НАРЕДБИ ЗА ПОВТОРУВАЊЕ

 • Контролни структури за повторување
 • Контролна структура Повторување со броење на циклусите и наредбата for
 • Контролна структура Повторување со излез на почетокот од циклусот и наредбата while
 • Контролна структура Повторување со излез на крајот од циклусот и наредбата do..while
 • Контролни структури за скок и наредбите continue, break, exit и goto
 • ФУНКЦИИ

 • Подалгоритми
 • Функциски подалгоритми и функции
 • Константни параметри
 • Процедурални подалгоритми и процедури
 • Вредносни и референцирани аргументи на процедури
 • Повикување на функции (процедури) една со друга
 • Глобални и локални променливи
 • Подразбирливи аргументи
 • Вградени функции
 • Преклопување на функции и разрешување на преклопувањето
 • Функциски шаблон
 • Рекурзивни подалгоритми и потпрограми (функции, процедури)
 • НИЗИ

 • Декларација, иницијализација и доделување вредности на еднодимензионални низи
 • Опсег-for наредба
 • Декларација, иницијализација и доделување вредности на дводимензио-нални низи
 • Пресметување димензии на дводимензионална низа
 • Дводимензионална низа како низа од низи
 • Повеќедимензионални низиа
 • Декларација, иницијализација и доделување вредности на текстуални низи
 • Функции за работа со текстуални низи
 • ДАТОТЕКИ

 • Што се датотеки?
 • Влезни, излезни и влезно-излезни датотеки
 • Организација на датотека
 • Читање од датотека и запишување во датотека
 • БАРАЊЕ И СОРТИРАЊЕ ПОДАТОЦИ

 • Барање податоци
  • Секвенцијално барање
  • Барање со чекор
  • Бинарно барање
  • Интерполационо барање
 • Сортирање податоци
  • Сортирање со споредување
  • Сортирање со наоѓање најмал (најголем елемент)
  • Сортирање со вметнување (линеарно, бинарно)
  • Шел сортирање
  • Сортирање со меурче
  • Брзо сортирање

  ОБЈЕКТИ И КЛАСИ

 • Објекти, класи, класни дијаграми
 • Дефинирање класи и декларирање објекти
 • Конструктори и деструктор
 • Пристап до членови на класата
 • Дефинирање на функција/членка надвор од класата
 • Операторите new и delete
 • Објект како аргумент на функција
 • Иницијализација со објект
 • Враќање објект од функција
 • Покажувачот this
 • Издвојување на класата, интерфејсот и апликацијата
 • Композиција на објекти
 • Пријателски функции на класа
 • Статички членови на класа
 • Константни објекти и константни функции членки на класа
 • Принципот Криење на податоци како прв концепт на ООП
 • ПРЕКЛОПУВАЊЕ НА ОПЕРАТОРИ

 • Зошто е корисно преклопување на оператори
 • Преклопување на унарни оператори
 • Преклопување на бинарни оператори
 • Операторска функција членка на класа
 • Операторска функција пријател на класа
 • НАСЛЕДУВАЊЕ

 • Наследувањето како втор концепт на ООП
 • Изведени класи, поткласи и наткласи
 • Редефинирање на функција членка на наткласата, во поткласата
 • Конструктори и деструцтори при наследување
 • Разделување на интерфејсот и имплементацијата при наследување
 • Разделување на сервисите на класите при наследување
 • Наследување на заштитени членови од наткласа
 • Повеќенивовско наследување
 • Наследување од повеќе класи
 • Конверзија на типот на објекти (Кастирање)
 • Одредување тип на објект
 • ПОЛИМОРФИЗАМ

 • Полиморфизам како трет концепт на ООП
 • Виртуелни функции и како се извршуваат
 • Апстрактни класи. Конкретни класи
 • Чисто виртуелни функции
 • Полиморфизам во повеќенивовска хиерархија
 • Полиморфизам и композиција на објекти
 • ИСКЛУЧОЦИ

 • Разбирање на неочекувани грешки - исклучоци
 • Логички грешки и грешки при извршување
 • Механизам за обработка на исклучоци
 • Исфрлање, фаќање и обработува на исклучок
 • Хиерархија на класи за исклучоци