Редовен професор
2004 -
Факултет за компјутерска техника и информатика, Универзитет „Американ колеџ“ - Скопје, 2007 -
Декан, 2007 - 2014
Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, 2004 - 2007
Вонреден професор
Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
1999 - 2004
Доцент
Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
1994 - 1999
Асистент
Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
1979 - 1994
Професор по информатика - хонорарно
Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
2008 – 2010
Ветеринарен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Педагошки факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
Виша медицинска школа, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
Педагошки факултет Штип, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
1995 - 1998

Други активности

Претседател на Народна техника на Македонија.
2007 - 2008
Член на Комисија на првиот Регионален натпревар за млади таленти во природни науки - Софија, Јули 8-12, 2005.
2005
Претседател на Комисија за полагање стручен испит по информатика за професори-приправници во средните и основните училишта во Р.Македонија
Министерство за образование и наука, Педагошки завод
2000 – 2006
Основач и прв Претседател на Здружение на информатичари на Македонија
2001 – 2004
Раководител на Завод за програмско инженерство
Институт за информатика, Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
1999 - 2001
Член на Совет на МАРНЕТ
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“
1997 – 2000
Водач на македонскиот тим на Интернационална Олимпијада по Информатика - ИОИ.
1996, 1997, 2003, 2004
Член на Комисија за наставни планови по информатика за средно образование
Министерство за образование и наука
1994 – 1998
Претседател на Комисија по информатика во Републички смотри на млади истражувачи
Народна техника на Македонија
1993 – 1998
Претседател на Комисија за натпревари
Сојуз на математичари и информатичари на Р.Македонија
1993 – 1997
Претседател на Комисија по информатика
Сојуз на математичари и информатичари на Р.Македонија
1990 – 1998
Уредник по информатика во списанието „СИГМА“
Сојуз на математичари и информатичари на Р.Македонија
1990 – 1992
Предавач на повеќе од 15 семинари за професорите по информатика во средните училишта во Р.Македонија
Министерство за образование и наука
1985 – 2005

Образование

Доктор на науки
Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопе, Република Македонија
Тема: „Математичко моделирање на процесот на обучување на невронска мрежа во наставниот простор“
1994
Магистер по информатика
Електротехнички факултет, Универзитет во Загреб, Загреб (Република Хрватска)
Тема: „Модел на адаптивен оперативен систем“
1987
Дипломиран инженер по електротехника
Електротехнички факултет, Универзитет во Белград, Белград (Република Србија)
Тема: „Обрада геолошких података на рачунару“
1978